Ergonomia a la feina

Regulació de la cadira i dels elements de feina: Seguiu les instruccions del vídeo següent:

cadira 

Altres aspectes que cal tenir en compte:

  • Per evitar reflexos i enlluernaments, posau la taula i la pantalla transversals a les finestres.
  • Els fluorescents tampoc no han de provocar reflexos a la pantalla. Per evitar-ho, no ubiqueu la taula davall els fluorescents.
  • Ha d’haver-hi espai suficient per als moviments de braços i tronc, i en especial per al moviment del ratolí. Manteniu la taula endreçada.
  • Ha d’haver-hi espai lliure davall la taula (60cm d'ample x 65-70 cm de fondària) sense objectes que ens molestin quan seiem.
  • La pantalla no ha d’estar inclinada més de 35º ni tampoc ha d’estar per damunt el nivell dels ulls.
  • Es recomana que la taula sigui de 80 x 160 cm, si és possible amb ala auxiliar.
  • No poseu la pantalla a l’ala de la taula, atès que l’ala és més estreta i no permet recolzar els braços quan es tecleja.
  • Procurau mantenir la temperatura entre 23 i 27 ºC a l’estiu i entre 17 i 24 ºC a l’hivern.
  • El nivell de llum ha d’estar al voltant dels 500 lux.

Per a més informació, llegiu el document “Riscs del professorat i del PAS en oficines